Privacybeleid

Privacybeleid
Pluk je feestje gevestigd aan Rijckwaertstraat 23 te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: D. Duijnhouwer & W. Houben
info@plukjefeestje.nl
Correspondentieadres : Rijckwaertstraat 23, 5622 HT Eindhoven.
KVK: 70982805

Persoonsgegevens die wij verwerken :
Pluk je feestje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Pluk je feestje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen zonder dat daar menselijk handelen tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: 
Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Pluk je feestje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Pluk je feestje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door pluk je feestje.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@plukjefeestje.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij aan jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen twee weken op jouw verzoek.

Pluk je feestje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Pluk je feestje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik.
Neem dan contact op via info@plukjefeestje.nl